Reglement club-competitie

Plezier staat voorop op de speelavonden. Wel is het een vereiste dat de spelers in staat zijn om zelfstandig, en met voldoende tempo, het spel te spelen.

Er wordt een vriendschappelijke onderlinge competitie gespeeld met vele soorten winnaars: tafelwinnaar, avondwinnaar, seizoenswinnaar, jaarwinnaar.
Alle winnaars valt eeuwige roem ten deel.

* De jaarcompetitie omvat achtereenvolgens Lente, Zomer, Herfst en Winter. Het gehele seizoen Winter valt in het kalenderjaar waarin het begint.
Voor het speeljaar en de speelseizoenen houden we (zoveel mogelijk) de Chinese kalender aan.

Pe-ling 2.0 (speeljaar 2019 e.v.)


Sinds 2016 wordt elke dinsdagavond klassiek mahjong gespeeld volgens de Nederlandse spelregels (NTS 2002)
M.i.v. 2019 kan ook hedendaags Hong Kong mahjong (HK 2017) gespeeld worden.
Het competitie-reglement is/wordt hierop aangepast.
NB
Work-in-progress!


Vastgestelde mahjongvarianten
1) Nederlandse spelregels (NTS 2002)
2) Hong Kong mahjong (HK 2017)
Andere varianten worden bij Pe-ling niet gespeeld.

Leden beheersen ten minste een mahjong-variant, zowel voor 4 als voor 3 spelers (en bij voorkeur ook voor 2 spelers)
Leden zijn niet verplicht om naast NTS een andere variant te kunnen spelen.
Variant     Spelregels Spiekbriefje
NTS* 4p NTS 2002 1 NMB 2016 dd 22-03-'18
2 bew. Jan Keevel 2016
3 Jelte Rep 2002
1 Jan Keevel 2016 **
2 NMB dd 17-06-'18
3p Sān mā NTS Jan Keevel 2017 Jan Keevel 2017 **
2p Siamees NTS Jan Keevel 2018 Jan Keevel 2018
Hong Kong* 4p Hong Kong vert./bew. Jan Keevel 2018 Jan Keevel 2019
3p Sān mā Hong Kong Jan Keevel 2019
2p Siamees Hong Kong Jan Keevel 2019 *** Jan Keevel 2019 ***

*** in ontwikkeling
** samengevoegd 6-2-'19

* Club-aanpassingen/-aanvullingen en spelregelverduidelijkingen
Club-aanpassingen worden zo nodig verwerkt in een revisie van het geldende spiekbriefje.
* Spelregelverduidelijkingen
E.e.a. geldt voor NTS en voor HK (tenzij anders aangegeven)

Kongroof 1,2:
Als iemand in één beurt eerst een (open) pung declareert met een door een andere speler weggelegde steen en vervolgens in dezelfde beurt besluit daar een kong van te maken, als die wijziging van pung naar kong volgt niet in één adem, dan geldt dit als het volmaken van een ‘open pung’, dus is kongroof toegestaan.
Bij Hong Kong geldt dat in geval van Dertien Wezen kongroof ook is toegestaan van een dichte kong.

Valse mahjong 1,2:
Een speler heeft een dood spel, als deze ten onrechte mahjong geclaimd heeft. Een speler heeft na een valse mahjong pas een dood spel als deze zijn/haar stenen heeft laten zien.
NTS 1: Na een valse mahjong gaat het spel gewoon door, deze speler mag geen mahjong meer maken  Deze speler  scoort nul punten); deze speler met wel betalen. De andere spelers aan tafel moeten wachten met het tonen van hun stenen tot de mahjong gecontroleerd is. Ook als zij hun stenen hebben laten zien, gaat het spel gewoon door.
Hong Kong 2: Het spel eindigt, deze speler betaalt de geldende boete.

Dode muur / vervangende steen na kong:
NTS 1: De dode muur telt initieel 14 stenen, bij elke kong gaat er een steen van af; er zouden dus meer kongs gedeclareerd kunnen worden dan er losse stenen zijn. In het uitzonderlijke geval dat er een 15e kong zou zijn, dan heeft deze speler pech: deze kan geen kong declareren.
Hong Kong ~2: Er is geen dode muur. In het uitzonderlijke geval dat een speler met de laatste stenen van de (levende) muur een (of meer) kong(s) maakt, dan heeft deze speler pech: er kan geen kong worden gedeclareerd als er geen vervangende stenen meer zijn. Om die reden mogen de laatste 3 stenen niet gebruikt worden als vervangende steen voor een kong (wel voor een bloem).

Pakken weggelegde steen
(...)

Bron/basis:
1) Spelregels NTS / Het document "Spelregelverduidelijkingen" van "de landelijke mahjong-commissie" opgesteld n.a.v. hun bevindingen m.b.t. de door hen in 2002 vastgestelde spelregels / Jelte Rep .
2) Spelregels Hong Kong

Tafelindeling
Er wordt gespeeld aan tafels van 4 personen of 3 personen (en in voorkomende gevallen 2 personen)
In het geval er slechts 5 spelers aanwezig zijn, wordt er aan een tafel van 3 en aan een tafel van 2 gespeeld.

Spelers maken vooraf bekend welke spelsoort zij die avond willen spelen. Zo nodig wordt er per spelsoort een tafelloting gedaan.

Voorrangsregeling Spelsoorten
1) Als eerste worden NTS-tafels gevormd - zo nodig wordt geloot.
2) Daarna worden Hong Kong-tafels gevormd - zo nodig wordt geloot.

In voorkomende gevallen beslissen de scheidsrechters.
Daarnaast kunnen de scheidsrechters gevraagd en ongevraagd (bindend!) advies geven.
Tafelpunten / Tafelwinnaar
Per tafel verdienen de spelers tafelpunten; de speler met de hoogste score de meeste punten, de speler met de laagste score de minste punten.

Het maakt voor de seizoens- en jaarcompetitie dus niet uit of iemand de avond wint met een ontzettend hoge score of maar net aan. Ongeacht monsterscores zijn er kansen voor alle spelers om voldoende competitiepunten te scoren. Ook bij grote verliezen verdient een speler punten (waardoor meespelen altijd wordt beloond)

Door het systeem van tafelpunten kunnen scores van meerdere mahjongvarianten worden opgeteld.

Voor elke tafel geldt de volgende tabel:
Tafelpunten Tafel van 4 Tafel van 3 Tafel van 2
hoogste score 4 4 4
... 3 3
... 2 2
laagste score 1 1

Competitiepunten
Voor de competitie wordt op de tafelpunten een weging toegepast.

Wegingsfactor 1: zwaarte van de mahjongvariant
De moeilijkheid van mahjongvarianten varieert. Om die reden wordt er mogelijk een kleine correctie op de tafelpunten toegepast.
(... in ontwikkeling ...)

Wegingsfactor 2: meerdere varianten
Meerdere varianten spelen is lastiger dan één variant spelen.
Daar staat mogelijk een kleine beloning tegenover (onder voorwaarden dat elke betreffende variant minstens 3x in een seizoen is gespeeld)
(... in ontwikkeling ...)

Seizoenswinnaar
Winnaar van een speelseizoen is de speler die over een heel speelseizoen de meeste competitiepunten behaalt.
Kampioen
De speler die over een heel speeljaar de meeste competitiepunten behaalt is de winnaar van dat speeljaar.
Scheidsrechters
1) Jan
2) Charlotte
In voorkomende gevallen beslissen de scheidsrechters.
Daarnaast kunnen de scheidsrechters gevraagd en ongevraagd (bindend!) advies geven.
 
In het onverhoopte geval dat
  • een hele avond wordt geneutraliseerd (= alle tafels, bijv. als leeravond) dan krijgen alle aanwezigen een score van 2 tafelpunten;
  • een tafel wordt geneutraliseerd (bijv. als fiches van twee of meer spelers gemengd zijn), dan krijgen alle spelers aan die tafel 1 tafelpunt.
Als een speelavond - om wat voor reden dan ook - in meerdere delen wordt gespeeld en niet alle spelers de hele avond aanwezig zijn, dan worden per deel de scores geteld en tafelpunten toegekend. Ten slotte worden de tafelpunten van de afzonderlijke delen bij elkaar geteld.
Deze regeling geldt ook bij onderlinge toernooien.Voor de eindstand van een seizoen tellen alleen de leden die op de laatste speelavond van het seizoen lid zijn. én die meer dan 50% van alle mogelijke speelavonden (afgerond naar boven) hebben meegespeeld.
(50% van 10 = 5; dus: ten minste 6 avonden / 50% van 11 = 5.5; dus: ten minste 6 avonden)


Voor de eindstand van het speeljaar tellen alleen de leden die op de laatste speelavond van het speeljaar lid zijn. én die meer dan 50% van alle mogelijke speelavonden (afgerond naar boven) hebben meegespeeld.
(50% van 40 = 20; dus: ten minste 21 avonden / 50% van 44 = 22; dus: ten minste 23 avonden)Pe-ling 1.0 (speeljaren 2016 t/m 2018)

In de speeljaren 2016 t/m 2018 wordt alleen NTS gespeeld.
Gehanteerde versies spelregels:
NTS: NTS 2002 - NMB 2016 (Jelte Rep 2002), 3 personen: San ma (Jan Keevel 2017), 2 personen: Siamees Mahjong (Jan Keevel 2018)

Er geldt een aanwezigheidspremie van 3000 punten, deze wordt gegeven aan iedereen die komt spelen op een speelavond.
Dit voorkomt dat een speler die weinig verschijnt en dan goed speelt onterecht boven in het klassement eindigt. Deze extra punten zijn reeds verwerkt in de scores.
(Als een speelavond om wat voor reden dan ook in meerdere delen wordt gespeeld, dan wordt de aanwezigheidspremie naar rato over deze delen verdeeld: dus in geval van 2 speelhelften voor elke helft 1500 punten aanwezigheidspremie)

Tafelwinnaars zijn de spelers die op een speelavond de meeste punten behalen aan hun tafel.
Avondwinnaar is de speler die op een speelavond de meeste punten behaalt (dus: de best scorende tafelwinnaar)
Seizoenswinnaar is de speler die over een heel speelseizoen de meeste punten behaalt.
Kampioen is de speler die over een heel speeljaar de meeste punten behaalt.